تبلیغات
PSYCHOLOGIST - فصول 2الی6 کتاب مصاحبه مؤثر به روش گام به گام

PSYCHOLOGIST

آدمها اگر به خدا اعتقاد قوی (یقین) داشته باشند ؛ زندگی آنها به کمال مطلوب می رسد .

فصل دوم : تمرکز و پیگیری

-اصطلاحات تمرکز و پیگیری در اینجا به مهارت اساسی توجه نکردن به گفتار مراجع اطلاق می­گردد.

-تمرکز و پیگیری پایه و احساس مصاحبه موفق است و تسلط بر آنها مقدم بر یادگیری و به کارگیری موثر دیگر مهارتهاست.

*سه جزء مهم تمرکز و پیگیری:

-تماس چشمی

-رفتار غیرکلامی

-پیگیری کلامی

*تماس چشمی

-وقتی با مراجع حرف می­زنید به او نگاه کنید.

-زل نزنید.

-مقدار تماس چشمی شما نشانه آشکاری از توجه یا فقدان توجه شما به مراجع است.

-از قطع تماس چشمی خود آگاه باشید.

-قطع مکرر تماس چشمی می­تواند نشانه عدم تمرکز شما بر گفتار مراجع باشد.

-نحوه تماس چشمی شما طبیعی و متناسب با فرهنگ مراجع باشد، زل نزنید و از خیره شدن به مراجع اجتناب کنید.

-باحفظ تماس چشمی، متغیر و متناسب با فرهنگ مراجع، توجه خود را نسبت به گفتار او نشان دهید.

-زل زدن پیوسته مصاحبه ­گر می­تواند مراجع را بسیار مشوش کند.

*رفتار غیرکلامی

-86% ارتباطات ماغیر کلامی است

-وقتی شما یک حالت جسمانی آرام و حرفه­ای به خود می­گیرید، چهره خود حالت مناسب می­دهید و درگیرایی و اشارات معنی­داری می­شوید، مراجع می­برد که شما به او توجه دارید.

*پیگیری کلامی

-پیگیری کلامی یعنی تمرکز کردن روی آنچه تاکنون گفته شده است.

-پیگیری کلامی باعث می­شود مراجع احساس کند که شما پیگیر مشکل او هستید.

-به پیگیری کلامی باعث می­شود که مراجع را تشویق کنید که به تعریف تجربیات خود ادامه دهد.

**خلاصه اینکه کار ما به عنوان یک مصاحبه­ گر گوش دادن به فردی دیگر است. شما این کار را با حفظ تماس چشمی مناسب، با لحنی گرم ورسا، حالت جسمانی آرام و توام با توجه و پیگیری کلامی گفتار و پیام­های مراجع انجام می­دهید.

 فصل سومپرسشگر موثر

در این فصل : تسلط بر شیوه ی پرسشگری موثر ارتباط را تسهیل می کند لازمه پرسشگری موثر آگاهی از شیوه های پرسشگری باز- پرسشگری بسته و تشویق جزیی است.

درمانگرباسازمان بخشیدن به مصاحبه از طریق پرسشگری باز و بسته بحث در مورد مسئله را تسهیل می کند یک پرسش باز مستلزم پاسخی بیش از بله، خیر یا بیان مختصر امر است.

یک پرسش بسته با بله، خیر یا بیان ساده ی واقعیت امر پاسخ داده می شود.

 نکاتی که در مورد پرسشگری موثر باید به خاطر سپرد :

1-در مورد پرسش باز :

الف) طرح سوالی که نتوان با پاسخ بله- خیر یا بیان یک واقعیت ساده به آن پاسخ داد.

ب) سوالی طرح کنید که مربوط به موضوع باشد.

ج) سوالاتی که با ((چه))آغاز می شوند اغلب واقعیت مدارند.

د) سوالاتی که با ((چگونه)) آغاز می شوند اغلب فرد مدارهستند.

ه) سوالاتی که با آیا ممکن است و آیا می توانید آغاز می شوند، بیشترین انعطاف را برای پاسخ دادن فراهم می کنند.

و) سوالاتی که با چرا آغاز می شوند، اغلب احساسات دفاعی را تحریک می کنند. استفاده از آنها توصیه نمی شوند.

2-سوالات باز بپرسید تا :

- به مراجع حداکثر فرصت را بدهید که مشکل خود را بازگو کند.

- اطلاعات را جمع آوری کرده و به مراجع در کاوش و روشن سازی مسائلش کمک کنید.

- مراجع را در وضع راحتی قرار دهید.

- مصاحبه ای راآغاز کنید.

- تشریح یک نکته را تسهیل کنید.

- نمونه های خاص موقعیت های کلی را استخراج کنید.

3-زمانیکه پرسش های بسته به عمل می آورید :

الف) سئوالاتی بپرسید که بتوان با پاسخ بله و خیر یا بیان یک واقعیت ساده به آنها پاسخ داد

ب) سئوالاتی بپرسید که مربوط به موضوع باشد

4-پرسش های بسته را :

الف) کلا تا جایی که امکان دارد کمتر به کار بگیرید.

ب) مخصوصا زمانی به کار ببرید که نیاز به اطلاعاتی دارید که برای پیشرفت مصاحبه مهم است.

5-پرسش هایی که باید از آنها اجتناب کرد.

الف) طراح سئوالات چندگانه در یک پاسخ واحد.

ب) سئوالات جهت دار

ج) بازجویی ها

6-هنگامی که تشویق های جزئی به عمل می آورید.

الف) از تحریک کننده هایی مثل و بعد، ام، هوم، درست و...استفاده کنید.

ب) چند کلمه اصلی از گفته های قبلی مراجع را تکرار کنید.

7-تشویق های جزئی را به عمل آورید.

الف) تا مراجع را به ادامه صحبت تشویق کنید.

ب) تا نشان دهید که بر گفتار مراجع تمرکز دارید و آنرا پیگیری می کنید.

ملاحظات فرهنگی :

-رفتار پرسشگری در فرهنگ اروپایی- آمریکایی فراوان تر است.

-مراجعان در بسیاری از فرهنگ ها پرسش مستقیم را نوعی مداخله در امور خود می دانند در هنگام مصاحبه با مراجعان این فرهنگ ها استفاده از یک رویکرد غیر مستقیم مثل شرح حال- درگیر کردن

آنان در بحث وقایع زندگیشان روش مناسب تری برای جمع آوری اطلاعات است.

فصل چهارم : انعکاس احساس

به هنگام شناسایی عواطف دیگران، توجه به آنچه گفته می شود و به چگونگی آنچه گفته می شوداهمیت دارد.

حالت، صدا و منش افراد اغلب اطلاعات مهمی در باره ی عواطف آنان به دست می دهد.

برای انعکاس احساس، باید عواطفی را که مراجع از خود نشان می دهند شناسایی شود.

مراجعان گاهی اوقات از احساسات خود بی خبرند یا قادر به بحث در مورد آنها نیستند.

وقتی احساسات آنها به آنها منعکس می گردد نسبت به احساسات خود آگاهی بیشتری پیدا می کنند.

و قادرند مناسب بودن آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.

انعکاس احساس باید مختصر، روشن و دقیق باشد و این باعث می شود به مراجعان کمک شود تا در جهت راه حل های خود اقدام کنند.

عدم شناسایی و عدم انعکاس عواطف مختلف می تواند به نوجه غیر ضروری به یک وجه مسئله به قیمت حذف توجه به وجوه دیگر اما به همان اندازه ی مهم منجر گردد.

 نکاتی که در باره ی انعکاس احساس باید به خاطر سپرد:

1-به هنگام شناسایی احساسات :

الف) به اجزاء عاطفی آنچه مراجع می گوید باید توجه کنید.

ب) به رفتار مراجع توجه کنید ( حالت جسمانی- لحن صدا- سرعت گفتار و دیگر عواطف او )

ج) از دامنه ی وسیعی از کلمات جهت نام گذاری عواطف استفاده کنید.

د) دامنه ی کامل عواطف مراجع را شناسایی کنید.

2-به هنگام استفاده از انعکاس احساس

الف) یک عبارت مقدماتی مناسب بکار ببرید و به دنبال آن از احساساتی که به نظر می رسد مراجع تجربه  می کند خلاصه ی روشن و مختصری ارائه دهید.

ب) عواطف مختلف را منعکس کنید.

ج) از تکرار عین کلمات مراجع خودداری کنید.

د) با استفاده از افعال و قید های زمان حال روی احساسات فعلی مراجع تمرکز کنید.

ه) از عبارات و اصطلاحات مقدماتی متنوع بهره بگیرید و خود را به عبارات مکرر محدود نکنید.

 3-انعکاس احساس :

الف) به مراجع کمک می کند تا از احساسات خود باخبر شود.

ب) به مراجع کمک می کند تا احساسات خود را پذیرفته و به کاوش آنها بپردازد

ج) به شما کمک می کند به مراجع نشان دهید که می فهمید او دنیا را چگونه تجربه می کند.

د) به رشد یک رابطه ی مستحکم بین شما و مراجع کمک می کند.

 4-احساس را در تمام موارد زیر منعکس کنید :

الف) در پاسخ به هر نوع عاطفه ( مثبت- منفی یا مبهم )

ب)صرف نظر از جهت عواطف ( نسبت به مراجع، نسبت به مصاحبه گر یا دیگران)

ج) هنگامی که مراجع نسبت به مصاحبه احساساتی دارد که ممکن است مانع از پیشرفت آن شود.

د) هنگامی که مراجع در گفتن ماجرای خود دچار مشکل است.

ملاحظات فرهنگی :

1-مصاحبه گر در بکار گیری انعکاس احساس در مورد مراجعان وابسته به دیگر فرهنگ ها با شیوه ی ابراز عواطف در آن فرهنگ ها آشنا باشند.

2- میزان پاسخ به انعکاس احساس بستگی به وابستگی فرهنگی مراجع دارد.

3- در بعضی از فرهنگ ها از تماس چشمی مستقیم احتراز می شود. مصاحبه گر باید در تفسیر فقدان چشمی به عنوان نشانه ای از کمرویی- شرم وناراحتی- اضطراب با افسردگی محتاط باشد.

4- فرهنگ مراجع تعیین می کند که چگونه و چه وقت بیان چهره ای عواطف رخ دهد.

  فصل پنجم : انعکاس محتوا

 در انعکاس محتوا توسط درمانگر یک گفته ی مراجع بازگویی می شود یا تعدادی از گفته های او خلاصه می شود.

انعکاس درست محتوا مشوق و اطمینان بخش مراجعانی است که به سبب مطرح کردن احساساتشان خود را در معرض تهدید می بینند.

هدف اصلی خلاصه کردن محتوا این است که به مراجع کمک شود تا افکار خود را جمع و جور کند.

مراجعان، اغلب اندیشه خود را به صورتی بی نظم ارائه می دهند.به منظور کمک به مراجعان  برای سازمان بخشیدن به این افکار و مقاصد مصاحبه گران باید خلاصه ای مجمل، درست و به موقع از آنچه گفته شده است ارائه دهند خلاصه محتوا باید مختصر،سازمان یافته و مربوط به موضوع باشد.

انعکاس محتوا می تواند به مصاحبه جهت دهد.

از طریق انعکاس محتوا شما می توانید برداشت خودتان را از آنچه مراجع گفته وارسی و اصلاح کنید.

پیش از آن که بتوانید به مراجعی کمک کنید لازم است بفهمید که او سعی دارد چه چیزی به شما بگوید.

در متن انعکاس محتوا باید انواع پاسخ های مصاحبه ای دیگر نیز گنجانده شود. استفاده بیش از حد از انعکاس تاثیری طوطی وار دارد که می تواند مانع از پیام مراجع شود.

 نکاتی که در باره ی بازگویی باید به خاطر سپرد :

1-در موقع بازگویی

الف) نکات عمده در گفتار مراجع را دوباره بیان کنید.

ب) چیزی به گفته مراجع اضافه نکنید یا معنا آن را تغییر ندهید.

ج) از گفتن طوطی وار اظهارات مراجع اجتناب کنید.

2- بازگویی :

الف) نشان می دهد که شما به آنچه مراجع دارد می گوید توجه داشته و به درک آن اهتمام دارید.

ب) به بهبود در رابطه ی موثر بین شما و مراجع کمک می کند.

ج) به بررسی درک شما از گفته مراجع کمک می کند.

د) به مصاحبه جهت می دهد.

3- در موارد زیر می توانید بازگویی کنید :

الف) وقتی مراجع به سبب بحث در مورد احساساتش دچار تهدید می شود.

ب) برای اینکه برداشت خودتان از آنچه مراجع می گوید بررسی و روشن کنید.

ج) برای این که به مراجع نشان دهید آنچه را که گفته می فهمید و بدین ترتیب موجب تسهیل بیشتر بحث شوید.

 نکاتی که درباره خلاصه کردن باید به خاطر سپرد :

1-در موقع خلاصه کردن :

الف) نکات را مهم را در ماجرای مراجع به نحو نظام دار در هم ادغام و بازگو کنید.

2-خلاصه کردن :

الف) دیدی کلی، مجمل، درست و به موقع از شرح حال مراجع بدست می دهد.

ب) به مراجع کمک می کند تا آنچه را که گفته شده مرور کند.

ج) مراجع را تحریک می کند تا به کاوش کامل موضوعات مهم بپردازد.

د) به مصاحبه سازمان می بخشد.

3) در موارد زیر می توانید از خلاصه کردن مصاحبه استفاده کنید :

الف) وقتی اظهارات مراجع طولانی، پراکنده یا مغشوش است.

ب) وقتی مراجع چندین فکر نا مربوط را ارائه می دهد.

ج) برای اینکه به مصاحبه جهت و پیوستگی ببخشید.

د) برای اینکه از یک مرحله مصاحبه به یک مرحله دیگر بروید.

ه) برای اینکه به مصاحبه خاتمه ببخشید.

و) برای اینکه با مرور مصاحبه قبلی، مقدمه ای برای مصاحبه بعدی فراهم آورید.

در انعکاس محتوای گفتار ملاحظات فرهنگی :

افرادی از فرهنگهای دیگر توجه به جهان بینی مراجع که برخاسته از تجربیات خانوادگی یا فرهنگی اوست حائز اهمیت است. 

فصل ششم :ایجاد یک سبک فردی

1. بر مفهوم اصلی ماجرای مراجع تمرکز کنید و در طی مصاحبه پیگیر آن باشید.

2.  پرسش باز، تشویق جزئی، انعکاس احساس و محتوا را در سرتاسر مصاحبه با هم تلفیق کنید.

3. تصمیم بگیرید در پاسخ به مراجع به کارگیری چه مهارتی مناسب است.

این فصل به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول به شما کمک می کند که مهارت های آموخته شده در فصول پیشین را بازنگری کنید و آنها را در خودتان استحکام ببخشید. بخش دوم به شما کمک می کند که این مهارت های خاص را در طی یک مصاحبه در هم ادغام کنید.

نکاتی که دربارة ترکیب کردن مهارتها باید به خاطر سپرد :

1. به هنگام تمرکز و پیگیری، طرح پرسش باز، ارائه تشویق جزئی و انعکاس احساس و محتوا:

الف) بر هر کدام از مهارت ها حتی الامکان تبحر پیدا کنید. تلفیق مؤثر مهارت های مصاحبه بستگی به توانایی شما در به کارگیری هر کدام از مهارت ها دارد.

2. در به کارگیری مهارتهای واحد در مصاحبه:

الف) به شیوه ای که برایتان راحت است به مراجع پاسخ دهید.

ب) مهارت های واحد را در صورت لزوم در هم ترکیب کنید.

ج) یک مهارت خاص با دامنة محدودی از مهارت ها را بیش از حد به کار نگیرید.

3. مهارت هایی که تاکنون معرفی شده اند، تا زمانی که نشان دهندة تمرکز و پیگیری خوب باشند، در پاسخ به غالب اظهارات مراجع مناسبند.

نقش مصاحبه­ گر: این نقش را با حفظ تماس چشمی و لحن گفتار مناسب، ژست حرفه­ای مناسب و پیگیری کلامی در تمام طول مصاحبه تمرین کنید. همچنین به کارگیری پرسش باز، تشویق جزئی ، انعکاس احساس، بازگویی محتوا یا خلاصه سازی متناسب با اظهارات مراجع را تمرین کنید. زمانی که کسب اطلاعات ویژ ه مهم است، از پرسش بسته استفاده کنید. به کارگیری پاسخ های ترکیبی مثل بازگویی محتوا و پرسش باز نیز مناسب است.
همه پیوندها