تبلیغات
PSYCHOLOGIST - فصول 7 الی 9 کتاب مصاحبه مؤثر به روش گام به گام

PSYCHOLOGIST

آدمها اگر به خدا اعتقاد قوی (یقین) داشته باشند ؛ زندگی آنها به کمال مطلوب می رسد .

فصل هفتم : مهارت مواجهه

اهداف آموزش مهارت مواجهه

·        ناهمخوا نیهای موجود در ارتباط مراجع را بشناسید .

·        مراجع را با ناهمخوانیهایی که شناخته اید مواجه کنید .

·        هدف مواجهه را توضیح دهید .

·        در مورد مناسب بودن موقعیت برای انجام مواجهه تصمیم بگیرید .

مهارت مواجهه در مصاحبه:

مهارتی در سطح بالاست که در آن مصاحبه گر مراجع را از جنبه های ناهمخوان رفتار کلامی و غیر کلامی اش آگاه می سازد .

در مواجهه موارد زیر باید رعایت شود :

·    مواجهه باید به صورت پیشنهادی و به دور از قضاوت باشد .

·    مواجهه باید مراجع را به کاوش در مورد نا همخوانیهای خود تشویق نماید.

·    در مواجهه مصاحبه گر باید به منظور تسهیل بحث و تحلیل نا همخوانیها از مهارتهای قبلی تمرکز کردن ، پیگیری ، پرسشگری باز ، تشویق جزئی ، انعکاس احساس ، باز گویی وخلاصه محتوای گفتار ، انتقال احساس و ابراز واکنش آنی ، به صورت تلفیقی استفاده گردد.

·    مواجهه باید آگاهی مراجع را از رفتارش افزایش دهد.

·    مواجهه بر گوش دادن مؤ ثر و مشاهده دقیق رفتار مراجع توسط مصاحبه گر مبتنی است.

نکاتی درباره فرآیند های مواجهه

1.      به هنگام موا جهه مصاحبه گر ناهمخوانیهای مراجعان در اعمال و گفتار و بین اعمال و گفتار را تذکر می دهد مواجهه مؤثر غالبا مراجع را به فهم روشنتری از مشکلات خود و به تغییراتی سازنده هدایت می نماید و با تمرکز بر موقعیتی که ازآن اجتناب می کند نقش خود را در مسأ له مورد توجه قرار دهد.