تبلیغات
PSYCHOLOGIST - فصول 7 الی 9 کتاب مصاحبه مؤثر به روش گام به گام

PSYCHOLOGIST

آدمها اگر به خدا اعتقاد قوی (یقین) داشته باشند ؛ زندگی آنها به کمال مطلوب می رسد .

فصل هفتم : مهارت مواجهه

اهداف آموزش مهارت مواجهه

·        ناهمخوا نیهای موجود در ارتباط مراجع را بشناسید .

·        مراجع را با ناهمخوانیهایی که شناخته اید مواجه کنید .

·        هدف مواجهه را توضیح دهید .

·        در مورد مناسب بودن موقعیت برای انجام مواجهه تصمیم بگیرید .

مهارت مواجهه در مصاحبه:

مهارتی در سطح بالاست که در آن مصاحبه گر مراجع را از جنبه های ناهمخوان رفتار کلامی و غیر کلامی اش آگاه می سازد .

در مواجهه موارد زیر باید رعایت شود :

·    مواجهه باید به صورت پیشنهادی و به دور از قضاوت باشد .

·    مواجهه باید مراجع را به کاوش در مورد نا همخوانیهای خود تشویق نماید.

·    در مواجهه مصاحبه گر باید به منظور تسهیل بحث و تحلیل نا همخوانیها از مهارتهای قبلی تمرکز کردن ، پیگیری ، پرسشگری باز ، تشویق جزئی ، انعکاس احساس ، باز گویی وخلاصه محتوای گفتار ، انتقال احساس و ابراز واکنش آنی ، به صورت تلفیقی استفاده گردد.

·    مواجهه باید آگاهی مراجع را از رفتارش افزایش دهد.

·    مواجهه بر گوش دادن مؤ ثر و مشاهده دقیق رفتار مراجع توسط مصاحبه گر مبتنی است.

نکاتی درباره فرآیند های مواجهه

1.      به هنگام موا جهه مصاحبه گر ناهمخوانیهای مراجعان در اعمال و گفتار و بین اعمال و گفتار را تذکر می دهد مواجهه مؤثر غالبا مراجع را به فهم روشنتری از مشکلات خود و به تغییراتی سازنده هدایت می نماید و با تمرکز بر موقعیتی که ازآن اجتناب می کند نقش خود را در مسأ له مورد توجه قرار دهد.

2.      مصاحبه گری که مواجهه را به طور مؤثر به کار می گیرد ، سرمشقی برای ارتباط صادقانه می شود .از ترس اینکه مبادا مراجع صدمه ببیند یا رابطه اش با شما مورد مخاطره قرار گیرد ، مواجهه را نباید قطع کرد.

3.      مواجهه باید فقط زمانی به کار برده شود که رابطه خوبی بین مصاحبه گر و مراجع موجود باشد. ارتباط خوب بدین دلیل مهم است که در مواجهه ، مکررا بر مطالبی که مراجع را ناراحت می کنند تمرکز می شود .

4.       مواجهه های پیشنهادی و عاری از قضاوت با عباراتی نظیر «آیا ممکن است اینطور باشد » « شما مایلید » و «پیشنهاد می کنم » شروع می شود وبه همین سبک ادامه می یابد .

5.    در خلال مواجهه وبعد از آن ، به احساسات مراجع توجه نمایید . مواجهه های مؤ ثر غالبا شامل انعکاس احساس در مورد مشکلی است که مراجع در رویارویی با ناهمخوانی های مورد بحث تجربه می کند .

6.    مواجهه باید توأم با حمایت باشد تا توجه مراجع را نسبت به مشکلش جلب نماید تا به حل آن بپردازد .

7.      مراجع را بر مبنای اظهارات یا رفتارش مورد مواجهه قرار دهید نه بر پایه اطلاعات استنباط شده مواجهه ، نباید شامل اتهام ، ارزشیابی یا ارائه راه حل مشکلات باشد .

8.      هنگامی که مواجهه را به کار می برید ، مراجع سعی می کند تا نظر شما را بی اعتبار جلوه دهد ، با شما مجادله کند یا وانمود کند باشما موافق است در این صورت سعی  کنید مواجهه را ادامه بدهید .

9.      در موقعیت های بحرانی که رفتار مراجع مصالح زندگی او ودیگران را تهدید می کند ، استفاده از مواجهه اغلب لازم است .

10.       مواجهه را می توان بر نا همخوانی های مرتبط با قوتها و امکانات مراجع و همینطور ضعف ها و محدودیت های او متمرکز نمود .

11.       مواجهه باید بر پایه اطلاعات باشد ، نه فرضیات .

موقعیتهای مناسب مواجهه :

1.      مصاحبه گران اغلب بین ادراک مراجع از خودش و ظاهر واقعی او ناهمخوانی می بیند و با مواجهه کردن مراجع با ناهمخوانی بین گفتار و اعمالش به او کمک می کنند تا ناهمخوانی را از میان بردارد و مسئو لیت رفتارش را بپذیرد .

2.    مواجهه را می توان برای معطوف کردن توجه مراجع به اظهارات و رفتارهای ناهماهنگ و متناقض مورد استفاده قرار داد .

3.  مواجهه را می توان برای معطوف کردن توجه مراجع به ناهمخوانی های بین گفتار(کلامی) و نحوه ابراز خود (غیر کلامی) مراجع به کار برد  تا سبب تشویق مراجع جهت کاوش ناهمخوانی گردد.

4.   مراجعان غالبا به جای اینکه تلاش کنند تا رفتار خود راتغییر دهند برای توجیه آن دلیل ترا شی می کنند ، دیگران را سرزنش می کنند ، مشکل را فراموش می کنند یا به سادگی معذرت خواهی می کنند . مواجهه می تواند این راهبردهای تدافعی را به مراجع متذکر شود.

5.اغلب ضروری است مراجعان را با تناقض در ارزشهای شخصی و اجتماعیشان مواجهه نمود .

6.      مراجعان را با اهداف غیر واقعیشان مواجهه کنید تا بتوانند اهدافی عملی برای خود تعیین نمایند .

7. مواجهه بیش از اندرز و نصیحت مراجع را قادر می سازد تا اهدافش را ارزیابی کند و آنها را تغییر دهد .

8. به دلیل اثر نیرومند مواجهه روی مراجعان همیشه  آنرا در موقعیت مناسب به کار ببرید و هرگز در بکار گیری آن زیاده روی نکنید .

9.      قبل از ارزشیابی مسائل مورد نظر مراجع و اطلا عات کافی اقدام به مواجهه نیازی نیست.

فصل هشتم : مهارت خود آشکار سازی

اهداف آموزش مهارت خود- آشکار سازی:

·    برای  مراجع خود آشکارسازی نمایید .

·    هدف خود آشکار سازی را توضیح دهید .

·    تصمیم بگیرید که آیا خود آشکار سازی در موقعیت فعلی مناسب است یا خیر.

مصاحبه گران انسان گرا و برخی از مصاحبه گران بین فردی معتقدند خود آشکار سازی مصاحبه گر اثرات تسهیل کننده ای برفرآیند مصاحبه دارد . برعکس ، برخی از مصاحبه گران دیگر معتقدند خود آشکارسازی مصاحبه گر می تواند محور بحث را از علایق مراجع به علایق مصاحبه گر تغییر دهد .

مشاهداتی جهت اثبات اثرات تسهیل کننده خود آشکارسازی مصاحبه گر :

1.      استفاده مناسب از خود آشکارسازی مصاحبه گر ، کمیت و کیفیت بحث مراجع بهبود می یابد .

2.      اعتماد مراجع افزایش پیدا می کند .

3.      به تعادل رابطه مراجع با در مانگر می افزاید.

·   این مهارت در گروه های خود یاری self help groups دارای اهمیت خاصی است .

مهارت خود آشکارسازی : خود   آشکارسازی به معنای شریک کردن مراجع در اطلاعات شخصی ، تجارب ، نگرشها واحساسات خود مصاحبه گر است .

·  مصاحبه گرکارآمد در صورتی دست به خود- آشکارسازی می زند که برای مراجع مفید به نظر برسد .

نکاتی درباره خود آشکارسازی :

1.   درخود آشکارسازی ضمایری مانند من یا خودم یا عبارتی نظیر مرا استفاده می شود.

2.  اشاره به احساس یا حادثه ای شخصی است که به بحث مراجع مربوط می شود .

3. زمان خود آشکارسازی مصاحبه گر مهم است خود آشکارسازی زودرس فرآیند مصاحبه را دچار خلل می کند خود آشکارسازی بموقع ومتمرکز ، مراجع را قادر می سازد تابدون حواس پرتی ، مصاحبه را ادامه دهد .

4.      به هنگام استفاده از خود آشکارسازی می توانید اطلاعاتی را که به تجارب ، موقعیت فعلی یا وقایع احتمالی در آینده مربوط می شوند با مراجع در میان بگذارید . خود آشکارسازی هایی که به موقعیت فعلی شما مربوط می شوند ، بسیار نیرومندند ، زیرا به مراجع کمک می کنند تا روی مسأ له خاصی تمرکز کند و با آن به طور واقع بینانه برخورد کند .

5.  خود آشکارسازی به مراجع امکان می دهد تا مصاحبه گر را فردی عادی تلقی کند واین خود سطح بالاتری از اعتماد را بین مصاحبه گر و مراجع ایجاد می کند وامکان بحث باز را فراهم می سازد .

6.      اگر خود آشکارسازی بر واکنش مصاحبه گر در موقعیتی مشابه با موقعیت مراجع متمرکز باشد به توسعه اعتماد متقابل کمک می کند و بحث و گفتگو را به جریان می اندازد .

7.      غالبا مراجعان در سهیم کردن دیگران در اطلاعات شخصیشان مشکل دارند ، ممکن است بیم داشته باشند که سهیم کردن دیگران در اینگونه اطلاعات نامناسب است و ممکن است در رابطه با خود آشکارسازی ، احساس راحتی نکنند یا ممکن است ندانند که چگونه خود آشکارسازی نمایند تحت چنین شرایطی ، مصاحبه گر باید با بکارگیری مهارت خود - آشکارسازی سرمشقی برای مراجع شود .

8.      خود آشکارسازی باید به مراجع کمک کند تابه طور روشن و دقیق بریک مشکل خاص و منابع لازم برای حل آن ، تمرکز کند .

9.      مصاحبه گر باید برای استفاده از مهارت خود آشکارسازی دلیلی  داشته باشد و قادر باشد برای دیگران توضیح دهد که مراجع چگونه از آن بهره خواهد برد .

10.   خود آشکارسازی مصاحبه گر باید مجمل باشد و نباید آنچه را مراجع گفته است تحت الشعاع قرار دهد ، انکار کند یا نادیده بگیرد .

فصل نهم : ارائه اطللاعات

اهداف فصل :

1.      هر نوع پاسخ ارائه اطلاعات را تعریف کنید .

2.      تصمیم بگیرید که چه موقع یک پاسخ ارائه اطلاعات مناسب است .

3.      پاسخ های ارائه اطلاعات را صورت بندی کنید و مورد استفاده قرار دهید .

مشخصه های مهارت ارائه اطلاعات :

1.      مهارت ارائه اطلاعات پاسخ مهمی ، در بین انواع پاسخ های مصاحبه گر است. .

2.      ارائه اطلاعات توسط مصاحبه گران رشته های مختلف انجام می پذیرد .

3.      توانایی ارائه اطلاعات در جربان حل مسأله ، تصمیم گیری و ارائه بازخورد ضرورت دارد .

4.      شیوه های مختلف ارائه اطلاعات عبارت است از : 1. اطلاعات درمورد مصاحبه 2. اطلاعات در مورد مسأله مراجع

5.      برای این مهارت مصاحبه گر باید : 1. دانش صحیح 2. مهارت های ارتباطی کاملا رشدیافته داشته باشد .

6.      مهم در ارائه اطلاعات این است که نیاز مراجع به اطلاعات را تشخیص داده و آنرا به صورت کلامی یا از طریق هدایت مراجع به واقعیت فراهم نمائیم .

7.      پاسخ های ارائه اطلاعات شامل ارتباط کلامی مصاحبه گر با مراجع در مورد داده ها یا حقایق مربوط به افراد ، فعالیت ها ، وقایع ، منابع ، گزینه ها ، نتایج یا روش هاست .

انواع پاسخ های ارائه اطلاعات

1.      اظهارات جهت دهنده : جهت اطلاعات در موزد نقش مصاحبه گر و مراجع و فرآیند های مصاحبه و ویژگی هایش استفاده می گردد .

2.      دستور العمل یا رهنمود: شامل رهنمود در مورد روش های آزمون ، مداخله های خاص ، روش های تغییر رفتار که به صورت درخواست توسط مصاحبه گر ارائه می شود .

3.      بازخورد : جهت وسعت دادن ، تغییر دادن و یا تأکید کردن دیدگاه مراجع استفاده می گردد . بازخورد مؤثر باید : 1. صریح 2. معطوف به نقاط مثبت مراجع 3. همراه با رفتار غیر کلامی حمایت کننده 4. بی طرفانه باشد.

4.      دیدگاه جایگزین ( چهار چوب دهی مجدد ) : اطلاعاتی جهت اصلاح و بازسازی درک مراجع از موفعبت با رفتاری خاص است باعث 1. کاهش حالت تدافعی مراجع 2. توانمند سازی مراجع جهت مواجهه با مسائل 3. عمل به شیوه های جدید

5.      اضهارات اطلاع دهنده (کلی ترین شکل ارائه اطلاعات ) در خاتمه برای وسعت بخشی به اطلاعات مطرح شده ونتایج حاصله و تصحیح آن ها به مراجع اطلاعاتی مستقیم یا ارجاع مراجع به منابع اطلاعاتی غنی ترکه به نوعی سهیم کردن مراجع و خلاصه کردن اطلاعات است.

نکاتی درباره ارائه اطلاعات :

1.      زمان ارائه اطلاعات مهم است .

2.      ارائه اطلاعات با نیازها واهداف مراجع باید همخوانی داشته باشد .

3.      اطلاعات باید زمانی ارائه گردد که مراجع در حداکثر آمادگی پذیرش قرار داشته باشد .

4.      ارائه اطلاعات مؤثر شامل استفاده همزمان از مهارتهای اساسی توجه کردن است .

5.      مصاحبه گر باید با تمرکز و پیگیری آگاهی اش را نسبت به اطلاعات مورد نیاز مراجع و واکنشش نسبت به اطلاعات افزایش دهد .

6.      مصاحبه گر باید ابراز هیجانات و نگرش های مراجع را در حین ارائه اطلاعات تسهیل کند.

7.      مصاحبه گر باید توانایی مراجع را در انسجام دادن به اطلاعات و بهره برداری از آن به حداکثر برساند .

8.  ارائه اطلاعات باید مستقیم ، روشن ، اختصاصی ،جامع و عینی داده شود تا مراجع پذیرش بیشتری داشته باشد .

9.   ارائه اطلاعات باید قابل بهره برداری (اطلاعات را به واحد های سازمان یافته تقسیم بندی کردن ) توسط مراجع باشد .

10.        ارائه اطلاعات باید به صورت مختصر باشد .

11.        مصاحبه گر باید بعد ارائه اطلاعات با جمله ای مختصر میزان توجه مراجع را بسنجد .

12.     هنگام سوگیری یا رد و تحریف اطلاعات توسط مراجع مصاحبه گر باید این موارد را در ابعاد خاصی که منعکس کننده باشد راتوسط مهارتهای مصاحبه ای مورد بررسی قرار داده و به مراجع کمک کند دیدگاه واقع بینانه تری داشته باشد.

13.   هنگام ارائه اطلاعات جهت دهنده اطلاعات باید مبسوط ، صریح و همراه با بحث و اطمینان از فهم مراجع باشد.

14.    در ارائه اطلاعات دستورالعمل و رهنمود ؛ اطلاعاتی به مراجع جهت اکتساب ، تحکیم ، تضعیف یا حذف یک پاسخ ضروری داده می شود.  همه پیوندها