تبلیغات
PSYCHOLOGIST - فصول 10و11 کتاب مصاحبه مؤثر به روش گام به گام

PSYCHOLOGIST

آدمها اگر به خدا اعتقاد قوی (یقین) داشته باشند ؛ زندگی آنها به کمال مطلوب می رسد .
فصل دهم: ارائه اطلاعات

هدف این فصل كمك به شما برای مسلط شدن بر مهارت ارائه ی اطلاعات است. پس از اتمام این فصل باید بتوانید طی مصاحبه:

1.      هر نوع پاسخ ارائه ی اطلاعات را تعریف كنید.

2.      تصمیم بگیرید كه چه موقع یك پاسخ ارائه اطلاعات مناسب است.

3.      پاسخهای ارائه اطلاعات را صورت بندی كنید و مورد استفاده قرار دهید.

صرف نظر از زمینه ی نظری مصاحبه گر، مهارت ارائه اطلاعات پاسخ مهمی در بین انواع پاسخ های مصاحبه گر است. ارائه ی اطلاعات توسط مصاحبه گران در رشته های متعدد از جمله بهداشت، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی، تجارت و صنعت انجام می پذیرد. توانایی ارائه اطلاعات در جریان حل مسأله، تصمیم گیری و ارائه ی بازخورد ضرورت دارد.

ارائه ی اطلاعات را می توان به شیوه های مختلف انجام داد. ممكن است از یك مصاحبه گر خواسته شود در مورد فرآیند مصاحبه، دستورالعمل ها،‌ رهنمودها و ارائه ی بازخورد اطلاعاتی فراهم نماید یا اطلاعات مرتبط با مسأله مراجع را تأمین كند. به منظور تسهیل دستیابی به اهداف مراجع، مصاحبه گر، هم به دانش صحیح و هم به مهارت های ارتباطی كاملا رشد یافته ای نیاز دارد.

مروری بر انواع پاسخهای ارائه ی اطلاعات و منابع بالقوه اطلاعات مرتبط با هر یك از این پاسخ ها، در جدول 1- 1 نشان داده شده است.

جدول 1- 1 مروری بر انواع پاسخهای ارائه ی اطلاعات

نوع پاسخ

منابع بالقوه اطلاعات

محتوای پاسخ

نمونه ها

اظهارات جهت دهنده

راهنماهای برنامه، جزوه ی راهنما، راهنمای خط مشی، شواهد علمی

اطلاعات در مورد یك برنامه، فرآیند یا روش

مرور فرآیند مشاوره، معرفی خدمت توانبخشی توضیح كلی در مورد چگونگی انجام یك عمل دندانپزشكی

دستورالعمل ها، رهنمودها

برگه ی دستورالعمل، جزوه ی راهنما، خط مشی مؤسسه، شواهد علمی

اطلاعاتی كه یك رفتار پیشنهادی، چگونگی انجام آن و اثرات مثبت و منفی آن را توصیف می كند

نقش مراجع در جریان پرداختن به رفتار پیشنهادی، دستورالعمل آزمون

بازخورد

داده های آزمایش، ارزیابی عملكرد، گزارشهای مشاور، داده ها و مشاهده ای، گزارشهای آزمایشگاهی

اطلاعات در مورد عملكرد، خصوصیات شخصی یا نتایج

نتایج آزمایشها، بازبینی عملكرد گزارش بهداشتی

دیدگاه جایگزین (بازچارچوب دهی)

توصیف مراجع از وقایع، منابع، گزینه ها، نتایج یا روشها

اطلاعات در مورد چارچوبهای جایگزین مرجع توصیف كننده موقعیت

لیوان نیمه پر/ نیمه خالی

اظهارات اطلاع دهنده

شواهد علمی، منبع ارجاع، بانك اطلاعات، كتابخانه، مطالب آموزشی

اطلاعات در مورد وقایع، منابع، مردم یا گزینه ها

مرور مهارتهای جست و جوی اطلاعات، اطلاعات شغلی، توصیف امكانات محلی

نكاتی كه درباره ی ارائه ی اطلاعات باید به خاطر سپرد:

. به هنگام ارائه اطلاعات:

الف) داده ها یا حقایقی ارائه كنید كه به نیاز مراجع مربوط باشد.

ب) مطمئن شوید كه مراجع آمادگی پذیرش اطلاعات دارد.

ج) در گفتار خود صریح، روشن، دقیق، مختصر و بی طرف باشید.

د) اطلاعات را به واحدهایی كه مراجع بتواند از آنها بهره بگیرد تقسیم كنید.

2. بعد از دادن اطلاعات:

          الف) میزان توجه مراجع به اطلاعات و حقایق ارائه شده را بررسی كنید.   

ب) در صورتی كه تحریفی صورت گرفته، برای تصحیح آن از سایر مهارتهای مصاحبه استفاده كنید.

3. ارائه ی اطلاعات را در موارد زیر به كار ببرید:

          الف) جهت دادن به مراجع در فرآیند مصاحبه        

          ب) فراهم نمودن دستورالعمل و رهنمود

          ج) ارائه ی بازخورد

          د) فراهم نمودن دیدگاه های متفاوت

          ه) هدایت كردن مراجعان به سایر منابع

  فصل یازدهم: تفسیر

هدف این فصل آن است كه به شما كمك كند تا بر مهارت تفسیر تسلط پیدا كنید.

پس از اتمام این فصل باید بتوانید طی مصاحبه:

1.      مفهوم اصلی سخنان مراجع را درك كنید.

2.    تفسیری ارائه دهید كه به مراجع امكان دهد تا به سرگذشت خود از دیدگاه دیگری نگاه كند.

3.      در مورد زمان و چگونگی ارائه ی تفسیر تصمیم بگیرید.

4.      استفاده ی مؤثر از تفسیر را برای مراجع تسهیل كنید.

پاسخ تفسیری از این نظر با سایر پاسخ های مصاحبه ای متفاوت است كه مصاحبه گر بر انتقال پیام ضمنی و نه پیام آشكار مراجع تمركز می كند. در حالی كه در مورد استفاده از تفسیر به عنوان یك مهارت مصاحبه ای بین متخصصان امر اختلاف نظر وجود دارد، نظریه های پردازش اطلاعات و چند فرهنگی بر ارزش آن در توسعه ی رابطه ی مراجع/ مصاحبه گر، كمك به مراجعان برای درك امور به صورتی متفاوت و تسهیل تغییر در رفتار مراجع تأكید دارند. به بیان دقیقتر، نشان داده شده است كه تفسیر خود فهمی و تنظیم هدف و آشكارسازی را در مراجع ارتقاء می بخشد و بر اعتبار سخنان مصاحبه گر می افزاید.

یافته های پژوهشی استفاده مناسب از تفسیر را به عنوان یك پاسخ مؤثر مصاحبه ای تأیید می كنند.

·       تفسیر بیان فرضیه در مورد موضوعی  است كه مراجع با آن روبه روست.

·      تفسیر براساس داستان زندگی مراجع و توسط مصاحبه گر تنظیم می شود.

·       تفسیر یك مهارت فعال مصاحبه برای انتقال معنایی متفاوت به مراجع است.

مصاحبه گر چنین معنایی را از مفهوم تلویحی گفته های مراجع استخراج می كند.

·   تفسیر مداخله ای است كه از معنای ظاهری داستان بیان شده توسط مراجع فراتر می رود و او را به در نظر گرفتن تبیین دیگری از وقایع با رفتارها، احساسات، نگرشها یا افكار تشویق می كند.در تفسیر دو گام وجود دارد:

1.      شناخت پیام ضمنی مراجع

2.  ارائه این پیام به مراجع به عنوان شیوه ی متفاوتی برای نگاه كردن به موقعیت

نكاتی كه درباره تفسیر باید به خاطر سپرد

1. پاسخ تفسیری

الف) بر دیدگاه مصاحبه گر از داستان مراجع مبتنی است.

ب) در مورد روابط بین وقایع، الگوهای رفتاری، موضوعات بحث شده و مشاهدات شخصی مصاحبه گر به مراجع آگاهی می دهد.

ج) مراجع را تشویق می كند تا تبیین دیگری را برای وقایع، رفتارها، احساسها، نگرشها یا افكار مورد ملاحظه قرار دهد.

ه) تفسیر در دیدگاههای جدید ، رفتارهای عملی تر و احساس مسئولیت بیشتر را تسهیل می كند.

2. به هنگام تفسیر:

الف) مطمئن شوید كه رابطه ی تسهیل كننده برقرار است.

ب) پیام مستتر در سابقه و داستان مراجع را شناسایی كنید.

ج) پیام ضمنی را به مراجع منتقل كنید.

د) درستی تفسیر را مورد بازبینی قرار دهید و مراجع را در بحث واقع بینانه ی تفسیر درگیر كنید.

3. به هنگام طرح پاسخ تفسیری :

الف) پاسخ را به سبكی پیشنهادی مطرح كنید.

ب) پاسخی تدوین كنید كه فقط اندكی با اظهارات مراجع ناهمخوان باشد.

ج) پاسخ را به وجهی مثبت طرح كنید و از پاسخهایی كه به مراجع بهانه می دهد اجتناب كنید.

د) از فرا فكنی سوگیریها و ارزشهای خود برحذر باشید.

ه) مطمئن شوید كه برای بحث در مورد تفسیر وقت كافی وجود دارد.

و)‌ برای یك پاسخ منفی یا عاطفی از طرف مراجع، آماده باشید.همه پیوندها