2- تکلیف: تحلیل سودمند

توضیح

وقتی بیمار یک فکر منجر به احساسات پریشان کننده را شناسایی کرد . سئوال این است: آیا برای تغییر فکرتان انگیزه دارید؟ ما به هدایت بیمار برای بررسی پیامدهای مثبت و منفی- حفظ یک عقیده خاص علاقمند هستیم. وقتی پیامها مشخص شدند بیمار میتواند حفظ عقیده یا جایگزینی آن را با عقیده ای متفاوت انتخاب کند.

 طرح سئوال- مداخله

هزینه ها و مزایای عقیده تان چه هستند؟ مزایا و معایب فکرتان چه هستند؟ آنها را فهرست کنید. اگر به این موضوع کمتر عقیده داشته باشید چه چیزی تغییر میکند؟ اگر بیشتر عقیده داشته باشید چه؟ اگر مجبور باشید هزینه ها و مزایا را تقسیم کنید، آیا یک تقسیم 50/ 50 است؟ شاید 60/ 40 ؟ 40/60 ؟ چگونه هزینه ها و مزایا را تقسیم می کنید؟ از سوی دیگر، به فکری را در نظر بگیرید که مثبت تر یا کمتر بحرانی باشد. هزینه ها و مزایای آن فکر چه هستند؟ چگونه این تحلیل هزینه- مزیت با تحلیل فکر اصلی تان مقایسه میشود؟

مثال

درمانگر: بگذارید فکرتان را بررسی کنیم. اگر به میهمانی بروم، طرد میشوم. دست دارم آن فکر را بنویسی و وسط صفحه یک خط بکشی. در سمت چپ در بالا، مزایا و در سمت راست معایب را بنویس. (بیمار شکل 2.2 را ایجاد میکند). اکنون اجازه دهید تمامی مزایای عقید به اینکه در میهمانی طرد میشوید  را بررسی کنیم.

بیمار: نمی توانم به هیچ مزیتی فکر کنم.

معایب

مزایا

مضطرب هستم

شگفت زده نمیشوم

اعتماد به نفسم ضعیف میشود از مردم اجتناب میکنم

از خرد شدن اجتناب میکنم

 

شکل 2.2 مزایا و معایب فکر: اگر به میهمانی بروم خرد  میشوم.

درمانگر: همواره دلایل یا مزایایی وجود داردکه مردم برای عقیده به چیزی دارند. آیا روشی وجود دارد که این فکر از شما محافظت کند؟

بیمار: خوب. حدس میزنم اگر عقیده داشته باشم که طرد می شوم، شگفت زده نمی شوم- برای آن آماده هستم و باور کردن آنرا انتخاب کنید، به این ترتیب فرض میکنم که می خواهید هزینه های این فکر را جذب کنید.

بیل: منظورتان چیست؟

درمانگر: فرض می کنم که تمایل دارید هزینه های اضطراب، کار بیش از حد، انتقاد از خود و وابسته کردن خلق خودتان را به تمایلات کارفرمایتان پرداخت کنید.

بیل: نمی خواهم اضطراب و انتقاد از خود را احساس کنم.

درمانگر: بله، می دانم هزینه های این فرض را دوست ندارید. ولی اگر این فکری است که نیاز دارید آنرا باور کنید، روشی برای حذف این هزینه ها وجود ندارد. آنها هزینه های آن فکر هستند.

معایب

مزایا

شاید فردی را ملاقات کنم که مرا دوست نداشته باشد به این دلیل شانسهای بسیار زیادی خواهم داشت.

در میهمانیها کمتر مضطرب هستم جرأت بیشتری دارم اعتماد  به نفسم کمتر تضعیف میشود. با افرادجدیدی ملاقات میکنم. ناامیدی کمتری احساس میکنم. با افراد جدید بیشتر احساس راحتی میکنم. این مسئله می تواند درکاربه من کمک کند.

 

شکل 2.3 فکر جدید: باید

شکل 2.3 فکر جدید: نباید به اینکه دیگران درباره من چه فکر می کنند اهمیت بدهم.

این بیان ثابت میکند چگونه بیماران باید با انتخابهایشان- یک فکر مشکل آفرین باید اصلاح شود یا می بایست هزینه ها را پرداخت  کنند. برای این جلسه خاص، بیل تصمیم گرفت عقیده اش را حفظ کند. این تکنیک بیماران را برای بررسی پیامدهای عقاید شان آزاد می گذارد- آنها تا زمانیکه هزینه این عقیده را تشخیص دهند، می توانند حفظ هر عقیده ای را انتخاب کنند.

تکلیف

تحلیل هزینه- مزیت در مواجهه باتعلل، اجتناب یا فرضیات اصلی بیمار مفید است. مثال بیماری را بررسی کنید که در نظر گرفتن اتصال به یک باشگاه سلامتی است. از او خواسته می شود هزینه ها و مزایای نشستن درخانه و تماشای تلویزیون را  در برابر هزینه ها و مزایای رفتن به یک باشگاه سلامتی را فهرست کند. بطرو مشابهی، ممکن است بیمار و درمانگر عقیده ای اصلی را مشخص کنند که قبل از انجام هر چیزی می بایست مطمئن شوم. این عقیده میتواند تحت تأثیر تحلیل هزینه- مزیت مواجه کردن بیمار با موضوع انتخاب میان جایگزینها و تمرکز کردن بر انگیزه بخشی برای تغییر است.

تکلیف می تواند شامل استفاده از فرم 2.2 (در پایان فصل) باشد که در زیر نشان داده شده باشد که بیمار و درمانگر افکار یا انتخابهای مواجهه بیمار را شناسایی می کند و به تعریفهایشان اهمیت می دهند. درمانگر می تواند بگوید ما چندین فکر(یا رفتار) که برای شما مشکل آفرین هستند را شناسایی کرده ایم. تمایل دارم اینها را فهرست کنید و سپس هزینه ها و مزایای هر یک را بنویسید و بررسی کنید برایتان چقدر اهمیت دارند

منبع :

Cognitive Therapy Techiques: Robert L, Leahy.