رفتار فردی و اجتماعی

رفتار انطاقی

رفتار حرکتی و حسی

سن


درعرض چند ساعت پس از تولد به چهره ، چشم ها و صدای مادر واکنش نشان می دهد. لبخند درونزاد ، بازی یک نفره تا 2سالگی ، وقتی او را بلند می کنند ساکت می شود.  چهره آرام و تو دار

رویکرد به غذا توأم با چشم انتظاری در 4روزگی ، به صدای جغجغه وزنگ واکنش نشان می دهد . به اشیای در حال حرکت به صورت لحظه ای توجه نشان می دهد .

بازتاب دست به دهان بردن ، بازتاب چنک زدن ، بازتاب جستجو با دهان (جمع کردن لبهادرپاسخ به تحریک دور دهان ، بازتاب مورو (باز کردن انگشت های دست هنگام یکه خوردن )، بازتاب مکیدن ، بازتاب بابنسکی(باز کردن انگشتان پادر صورت لمس شدن کف پا)،صداها را ازهم افتراق می دهد(به طرف صدای انسان سر برمیگراند) ونیز مزه های شیرین و ترش را تشخیص می دهد. تعقیب اشیا با چشم ،فاصله کانونی ثابت در حد8 اینچ ،حرکات متناوب مربوط به سینه خیز رفتن را انجام می دهد . اگر دروضعیت دمرقرار بگیرد سرش را به یک طرف می برد.

تولد تا 4 هفتگی


به چهره توجه می کند و فعالیتش را کم می کند . به کلام واکنش نشان می دهد. به مادرش بیشتر از دیگران لبخند می زند.

اشیای در حال حرکت را تا خط وسط تعقیب می کند. بلا فاصله نسبت به اشیا بی علاقگی نشان می دهد وآنها را می اندازد .

بازتاب گردن گرفتن، دست هایش را مشت می کند.گردنش لق می زند امابرای چند ثانیه می نواد سرش راصاف بگیرد.تثبیت بصری،دید هندسی (12 هفتگی)

4 هفتگی


لبخند خود به خود اجتماعی (برونزاد) ، متوجه موقعیت های غریب می شود.

شیئی را که به آهستگی حرکت می کند به خوبی دنبال می کند . با دیدن اشیای آویزان دست هایش را تکان می دهد .

وضعیت های متقارن غلبه پیدا می کند .سرش را متعادل نگه می دارد .وقتی به حالت دمر به آرنج هایش تکیه می کند، سرش را 90درجه می چرخاند .تطابق بصری

16 هفتگی


پایش را به دهانش می برد . به عکسش در آینه دست می زند.تقلید از صداها واعمال مادر را شروع می کند .

یک دستش را به طرف اسباب بازی می بردو به آن چنگ می زند .جغجغه را تکان می دهد وبه زمین می کوبد. اسباب بازی ها را جابه جا می کند .

ثابت می نشیند درحالی که به دست هایش تکیه داده وبه جلو خم شده . وقتی در حالت ایستاده قرار داده می شود ، فعالانه بالا وپایین می پرد .

28 هفتگی


وقتی از مادر دورمیشود ، اضطراب جدایی نشان می دهد. دربازی های اجتماعی مثل تپ تپ خمیر و دالی موشه شرکت میکند.بیسکویتش راو شیشه شیرش را خودش در دست می گیرد.

دو شی را در خط وسط به هم جفت می کند. سعی می کند به تقلید از نوشته دیگران خط خطی کند.

می نشیند ، سینه خیز می رود . سعی می کند خودش را به حالت ایستاده در آورد . با انگشت اشاره ، اشاره می کند .

40 هفتگی


موقع لباس پوشیدن همکاری می کند.

به دنبال چیزهای تازه می رود .

اگر یک دستش را بگیریم می تواند آهسته راه برود . به مدت کوتاهی تنهایی می ایستد.

52 هفتگی


چیزی را می خواهد،بااشاره یا سر وصدا حالی میکند. وقتی چیزی را نخواهد، یا موقع بازی اشیا را پرت می کند .

 

تاتی تاتی راه می رود .سینه خیز از پله ها بالا می رود .

15ماهگی