تقریبا خودش غذا می خورد ، گاهی هم زمین می ریزد .اسباب بازی هایش را به ردیف می چیند.اسباب بازی خاصی را با خودش حمل می کند ودرآغوش می گیرد.برخی از الگوهای رفتاری را به فاصله کمی پس از اینکه دید،تقلید می کند.

با 3یا4 مکعب ،یک برج می سازد. خودبه خود خط خطی می کند و چرخشهای قلم را تقلید می کند.

به نحو هماهنگ شده ای آهسته راه می رود، گاهی هم می افتد .توپ را پرت می کند . اگر یک دستش را بگیرند می تواند از پله ها به آهستگی بالا رود.

18ماهگی

لباس های ساده را می پوشد. ادای حیوانات خانگی را در می آورد.به خودش با اسم اشاره می کند. به مادرش نه می گوید. اضطراب جدایی شروع به کم شدن می کند. تظاهرات سازمان یافته دوست داشتن ومخالفت (قهروآشتی ) بازی موازی (یعنی در کنار سایر بچه ها بازی میکند، اما هیچ تعاملی با آنها ندارد.

با 6یا7 مکعب ،یک برج می سازد. چند مکعب را مثل یک قطار به ردیف می چیند. حرکات عمودی و چرخشی را تقلید می کند. رفتارهایی ابتکاری از خود بروز می دهد.

راه می رود و میدود بدون اینکه بیافتد .توپ بزرگی را می تواند شوت کند . به تنهایی از پله هابالاو پایین می رود. مهارتهای ظریف حرکتیش افزایش می یابند .

2سالگی

کفش هایش را می پوشد. دکمه هایش را باز می کند. به تنهایی غذا می خورد . می فهمد که باید در نوبت بماند.

با9یا10 مکعب ،یک برج می سازد.از روی دست دیگران با 3 مکعب یک پل می سازد. با رونویسی دایره و صلیب می کشد.

سه چرخه می راند . از یکی دو پله اول پایین می پرد .موقع بالا رفتنن از پله ها پاهایش را عوض می کند.

3 سالگی

صورتش را خودش می شوید و خشک میکند. دندان هایش را مسواک می کند. بازی ارتباطی با بچه های دیگر انجام می دهد.

با رونویسی صلیب رسم می کند. 4رقم را تکرار می کند. سه شیئ را به ترتیب می شمرد.

از پله ها گام به گام پایین می آید. به مدت 5-8 ثانیه روی یک پا می ایستد .

4 سالگی

خودش لباس هایش را می پوشد و درمی آورد. چند تا از حروف الفبا را می نویسد. در بازی های ورزشی رقابتی شرکت می کند.

با رونویسی مربع رسم می کند. ادمی قابل شناسایی با سر وبدن ودست وپایی مشخص می کشد.10شئ را به درستی می شمرد.

بااستفاده یک در میان از پاهایش ، ورجه وورجه می کند . معمولا تسلط کامل بر عضلات حلقوی (اسفنکتر) خود دارد. هماهنگی حرکات ظریفش بهتر می شود .

5 سالگی

بند های کفشش را می بندد.

اسم خودش را می نویسد. با رونویسی مثلث می کشد.

دوچرخه می راند.

6 سالگی