نظریه پیاژه: طبق عقیده پیاژه یک حالت تعادل گرایی یا تعادل به دست می آید ازبین روندهای برون سازی ودرون سازی اوچهارمرحله برای رشد شناختی پیشنهاد کرده است:

دوره حسی حرکتی که دراین دوره هوش به طورعملی رشد پیدا می کند . دوره پیش عملیاتی

که درطی آن تفکربوسیله ادراک تثبیت می شود. دوره عملیات عینی که درطی این دروره تفکرمنطقی ایجاد می شود. برای رسیدن به موضوعاتی که واقعی هستند وبا چشم دیده می شوند دوره عملیات عینی که درطی آن تفکرمنطقی می تواند رویدادهای بالقوه یا موضوعات انتزاعی را درک کند. پیاژه مفهوم underestimated)) تواناییهای شناختی بچه ها را مطرح کرد ووضعیت طبیعت غیرسیستماتیک رشد شناختی را بررسی کرد وهمچنین رشد شناختی را توضیح داد."explained".

 

نظریه ویگوتسکی: ویگوتسکی تآکید کرد که رشد شناختی بستگی خیلی زیادی به عوامل اجتماعی دارد وآن چیزی که باعث می شود بچه ها توسط کمک ازدیگران بدست بیاورند خیلی بیشترازآن چیزی است که خودشان به تنهایی می توانند به دست بیاورند اختلاف این دوتا منطقه مجاوررشد را نشان می دهد. "Scaffolding play"  بازی های جمعی نفش مهمی را دررشد شناختی بازی می کند. یادگیری اجتماعی همیشه موثرنیست بلکه کمک خود بچه به رشد شناختی اش موثراست.

 

رویکرد خبرپردازی: طبق رویکرد خبرپردازی رشد شناختی با افزایش دانش رشد می کند واین روند به صورت خودکارپیش می رود وباعث افزایش توانایی مغزوتوانایی ذهنی می شود همانطورکه بحث شد سه نوع شکل و پایه درمورد شناخت وجود دارد: 1- ظاهری 2- کاربردی یا عملی و3- اجرایی . طبق این نظریه بچه هایی که ازنظرزمانی بالا هستند میزان طرح ریزی تواناییهای ذهنی واستفاده از توانایی ذهنی درآنها افزایش پیدا می کند. این ارزیابی مشکل است که طرح ریزی مورده استفاده ومیزان کردن تواناییهای ذهنی است.

 

کاربرد درس عملی جهت آموزش وپرورش: طبق نظریه پیاژه آنچه که بچه ها می توانند یاد بگیرند بستگی به میزان رشد شناختشان دارد. اوتوضیح داد که بچه ها وقتی به خوبی یاد می گیرند که دریک فعالیت خودشناسی شرکت کنند وهمین طورتوضیح داد که مطالعه موضوعاتی مثل ریاضیات، اجتماعی علوم بسیارارزشمندی برای رشد زیربناهای شناختی است. به طورکلی فعالیت خود شناختی تاثیرکمتری ازدیگرراههای تدریس قدیمی دارد.یک طرفدارپیاژه اهمیت زیادی به کشمکش می دهد زیرا که جامعه شناختی کشمکش یک راه موثرتشویق یادگیری درمدرسه است.  طبق نظریه ویگوتسکی شیوه مشروط به معلمها یا معلم خصوصی یک راه موثر برای یادگیری است. طبق رویکرد پردازش اطلاعات تدریس باید درابتدا به یک صدای فهمیدنی دانش ومرحله های لازم نمایش دادن مختلف در تکلیف باشد. تدریس باید همچنین کانون برقراری روابط پربارباشد حافظه کوتاه مدت درتجزیه وتحلیل های غلط بوسیله بچه ها دانش شناخت تحولات رشد کودکان واجتناب ازدستورالعمل صریح یادگیری مطلق وظایف.

 

پیشرفت درمورد اجرای تستهای هوش:درصد بیشترتستهای هوش قدرت شناختی وآگاهی دارند. اما نه به طریق خیا بانی. مطالب یکسان که برای تشخیص وارزیابی مورد استفاده قرارمی گیرند ارتباط مهمی با وراثت ومحیط دارد وهر شخصی به طورقطع درهوش متفاوت است. متوجه شدند دوقلوهای یکجورشباهت بیشتری درهوش نسبت به برادران دوقلو دارند. بیشتریافته ها اظهارداشته اند که حدود 50% تفاوتهای شخصی درهوش کاملاًً جنبه ارثی دارند. هرچند این شکل با رقم فقط به کارمی رود درفرهنگی مخصوص که مطالعه انجام داده شده واثرآن برفرض اینکه تستهای هوش یک میزان خوب برای هوش هستند. مطالعات فرزند خواندگی به طورکلی تایید می کند مطالعات دوقلوها را اما آنها وضع نامساعدی دارند که نه عامل های ارثی ونه عامل های محیطی می توانند با دقت آن را ارزیابی کنند. عامل های محیطی ازقبیل مقررات مناسب بازی های مهم هستند فشارپدرومادربه بچه وتنوع درتحرک روزانه همه وابسته هستند با افزایش بهره هوشی اما اثبات کردن اینکه وجود دارد یک رابطه متقابل مشکل است.