روز قربانی کردن وجود نفسانی.
 برشما مبارک...

روز قربانی کردن وجود نفسانی. بر همه مسلمین مبارک...

sm