امید خدا به ما نویدی بدهد  / در عید غدیر اجر مزیدی بدهد

از برکت ذکر یاعلی و صلوات  / حق با فرجش بر همه عیدی بدهد

http://www.aftabir.com/e_card/photos/b53999fb3587a19968d14a570ae9e6ad.jpg