• این فشارزاها می تواند با مشاهده تغییرات رشدی ومشاهده پیشرفت در برخورد ها خنثی شود.
  • یادداشت خاطرات (نوشتن فکر و احساس در شناخت خود مهم است )
  • شناختن موقعیت ها وبحرانهایی که باعث فشار روانی می شود.
  • طوفان مغزی لیستی از همه عقاید ممکن برای مقابله با درونمایه و موقعیتها
  • روشنگری عقاید
  • ارزیابی تمامی پیامدهای احتمالی
  • انتخاب بهترین راه حل
  • طرح انجام چه موقع و چه کسی (شخصی، خانوادگی ،منابع بیرونی )نماینده اما واقع گرا
  • ایجاد یک مرحله آزمودن عملی (روز ،هفته ،ماه)
  • ارزیابی طرح (چه کار کند و چه کار نکند )
  • وحدت اطلاعات جدید با نتایج مؤثر قبلی درمدیریت فشار روانی