1.    مخدرها:شامل افیونها و ناركوتیكها

(تریاك، هروئین، كرك هروئین، مرفین، كدئین، ضددردهای قوی)متادون , اكسی كودون, LAAM , دیفنوكسیلات

·       تریاك، هروئین، كرك هروئین، مرفین، كدئین، ضددردهای قوی

 كاهش درد، نشئگی، لذت، آرامش،یوفوری، خواب آلودگی، بهت، تهوع، استفراغ، یبوست، اعتیاد سریع و قوی،تغیر سبك زندگی و تمركز روی به دست آوردن مواد.هپاتیت یا ایدز در اثر استفاده از سرنگ مشترك،

مصرف بیش از حد: اختلال تنفسی و مرگ       

محرك ها: شامل ، محركهای عمومی سیستم اعصاب مركزی (كوكائین، كراك كوكائین آمفتامین، متامفتامین) اكستسی، ریتالین ( میتل فنیدیت)، نیكوتین و...

·       كوكائین، كراك       

نشئگی سریع، افزایش گوش به زنگی،احساس یوفوریك و افزایش انرژی

بیقراری، اضطراب،ضربان قلب سریع، ،تعریق، اعتیاد سریع و قوی،

هدایت شیوه زندگی در جهت به دست آوردن مواد بیشتر،سكته مغزی، حمله قلبی

·       متامفتامین (شیشه)

افزایش گوش به زنگی،احساس خوشبختی، افزایش عملكرد،اضطراب، سؤظن، حملات پانیك،خشونت، ضربان قلب سریع، تعریق، اعتیاد،

مقدار زیاد: مشكلات قلبی- عروقی و مرگ

·       اكستازی MDMA (مواد با عملكرد مخلوط شده)  

یوفوری، احساس تحرك راحت ، افزایش فشار خون، بیقراری، خارش     

مصرف بیشاز حد:واكنش جسمانی ـ روانی منفی

    ·       نیكوتین

تنظیم خلق، حالت آرامش،افزایش ضربان قلب (هنگام تدخین تنگی نفس، سرفه، مشكلات تنفسی )  اعتیاد قوی كه منجر به مصرف طولانی مدت میشود، عفونت برونشیال،

مصرف طولانی مدت:سرطان، اضمحلال ریه، سكته مغزی، حمله قلبی

2.    توهم زاها: شامل LSD ، مسكالین ، فن سیكلیدین ، پیلوسییبن (قارچ سحرآمیز....و(

. ال.اس.دی

ادارك قوی، بصیرت،از دست دادن جهتیابی ، حملات پانیك  ، حالت روانی غیر قابل پیشبینی سایكوز، بیثباتی روانی- عاطفی  

. پیلوسییبن (قارچ سحرآمیز(

ادراك قوی، بصیرت، تهوع، استفراغ، مسمومیت شدید

3.    ضعیف كننده سیستم اعصاب مركزی كتامین,متاكوآلون,گلوتتماید, GHB