تعریف حرکت:

 نقش حركت در زندگی كودكان قابل توجه است زیرا رشد و تكامل كودك با پیچدگیهای او ارتباط دارد هر چه انسان تكامل می یابد تواناییهای حركتی او پیشرفته تر می شود.حركت برای هر كودكی لذت بخش بوده و مهارتهای حركتی برای او اطمینان بخش است.

 وقتی كودك توانایهای حركتی را یاد میگیرد عوامل زیادی مانند شناخت ،رشد بدنی ، حالت آمادگی بدن ،مهارتهای پیش نیاز،تنوع سطوح ،مهارت ،انگیزه وهدف چونگ (1990)

در زندگی كودك پیش از رفتن به مدرسه رشد مهارتهای حركتی نقش اساسی در یادگیری بعدی دارد عدهای از محققین (كفارت ،كتمن،بارك) معتقدند یادگیری حركتی مبدأ هریادگیری است و فرایندهای ذهنی عالی ترپس از رشد مناسب سیستم حركتی و سیستم ادراكی و همچنین پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حركتی و ادراكی به وجود می آید.درحقیقت ابتدائی ترین پاسخهای رفتاری كودكان از نوع حركتی است كودك با كمك این رفتارهای حركتی به درك خود ودنیای اطراف نایل می شود و این تجارب حركتی زیر بنای آگاهی ها و یادگیری های او را فراهم می كند ودر دوران كودكی آمیختگی و پیوستگی فعالیتهای حركتی و ذهنی بسیار بالا است. می توان تا حدود زیادی ریشه رفتارهای ذهنی تكامل یافته تر را نیز در یادگیری حركتی جستجو كرد . رشد عصبی و عضلانی كودك پایه لازم جهت رشد و تكامل فزاینده فعایت روانی – حركتی وی را فراهم می سازد و با توسعه سیستم عصبی عضلانی رشد مهارتهای حركتی و توانائی های حركتی پایه جدا باش(دانیل دی،ویلیامزای،سینكلر،(1990)

 رفتارهای اولیه در نوزادان در درجه اول به وسیله بازتاب ها کنترل می شود.کنترل ارادی فعالیت حرکتی،ارتباط مستقیمی با رسش دارد.کنترل ارادی بدن والگوهای حرکتی بسیار هماهنگ که برای جابه جایی ضروری است  به تدریج از همین بازتابها به وجود می آید.

 دانشمندان معتقدند بسیاری از بازتابها نظیرتنفس ،خمیازه کشیدن ،عطسه کردن و مکیدن برای ادامه حیات ضروری است.

 بازتابها تحت تاثیرساقه مغز و نخاع است و هنگامی که کودک کنترل بیشتری بر اعضاءخود پیدامی کند ،مغز میانی وقشرمخ جایگزین مراکز قبلی می شود.در این حالت کودک دیگر از صورت یک موجود کاملازمین گیربه موجودی تبدیل می شود که قادر است خود را به وضعیت قائم تغییر شکل دهد.

 تعریف حرکت: به عمل و تغییر اطلاق می شودو هر حرکت ساده تغییردر قسمتی از بدن یا کل بدن است ،از نظر کالبد شناسی چون بخشهای مختلف بدن حرکت می کنند.

 حرکاتی مانند بازتابی ،کششی،ساده ،ترکیبی ،پیچیده،ظریف،زمخت،و غیره در یک یا چند اندام به طور منفرد یا همزمان تقسیم می شود

 مراحل رشدی حرکتی کودکان 0 تا 6 ما هه

- حرکات درشت/ تحرک

 بلند کردن سر (3 تا 4 ماهگی)، بلند کردن تنه در حال دمر (4 تا 6 ماهگی)، نشستن با تکیه بر دستها

 بازی کردن (بالا و پائین تکان خوردن) در حالت ایستاده با حمایت والدین

 غلتیدن از یک مکان به مکان دیگر

حرکات ظریف/ دستکاری

 رشد گرفتن صحیح اشیاء

 استفاده از الگوهای گوناگون گرفتن

 حفظ اشیاء با دست و به دهان بردن آنها

 انتقال اشیاء از یک دست به دست دیگر

 بررسی دقیق اشیاء با چشم

 بازی با دستها در خط وسط

تا 12 ماهگی

حرکات درشت/ تحرک

 نشستن مستقل

 غلتیدن از یک مکان به مکان دیگر

 آمدن به وضعیت نشسته به صورت مستقل

 چرخیدن در وضعیت نشسته

 ایستادن با حمایت

 بازی کردن در حالت ایستاده و تکیه بر یک چیز

 چهار دست و پا رفتن در ابتدا بر روی شکم و سپس روی چهار اندام (10 ماهگی)

 راه رفتن با گرفتن یک شخص یا چیز (12 ماهگی)

- حرکات ظریف/ دستکاری

 در دهان گذاشتن وسایل بازی

 دسترسی صحیح و مستقیم به وسایل بازی

 بازی با وسایل بازی در خط وسط و انتقال آنها بین دستها

 زدن اشیاء به یکدیگر برای ایجاد صدا

 تکان دادن وسایل بازی در هوا

 رها کردن وسایل بازی به داخل جعبه

 غلتاندن توپ به سوی بزرگسالان

 گرفتن اشیاء کوچک با نوک انگشتان

 اشاره کردن به اشیاء با انگشت اشاره و استفاده از آن برای اکتشاف وسایل بازی

 استفاده ناشیانه از اشیاء

12  تا 18 ماهگی

حرکات درشت/ تحرک

 نشستن روی صندلی کوچک

 بازی کردن در حالت ایستاده

 راه رفتن، به حالت چمباتمه نشستن و برداشتن اسباب بازی از روی زمین

 بالا رفتن و نشستن روی صندلی بزرگسالان

 پرتاب سریع و با قدرت توپ

 کشیدن اسباب بازی حین راه رفتن

 آغاز دویدن

 بالا رفتن از پله ها حین گرفتن نرده یا دیوار با یک دست

 هل دادن و کشیدن جعبه یا وسایل بازی بزرگ روی زمین

حرکات ظریف/ دستکاری

 نگه داشتن مداد رنگی، خط خطی کردن

 نگه داشتن دو اسباب بازی در یک یا دو دست

 رها کردن اسباب بازی به داخل جعبه، حتی جعبه کوچک

 روی هم قرار دادن مکعبها و جا دادن وسایل بازی در جای مربوط به خود (قرار دادن تکه ها روی صفحه)

 تلاش برای ساخت پازل

 باز و بسته کردن جعبه وسایل بازی

استفاده از دو دست حین بازی، با یک دست شئ را نگه می دارد و با دست دیگر آنرا دستکاری می کند.