داشتن انتظارات نامعقول از كودك :

والدینی كه انتظارات نامعقولی از كودكان خود دارند اغلب زمانی كه از دستیابی به آنها ناامید می‌شوند بسیار مایوس می‌گردند. یاس و ناامیدی والدین از چشم كودكان حساس مخفی نمی‌ماند. دانستن این كه آنها والدینشان را خشنود نكرده‌اند باعث می‌شود كه كودكان مضطرب و دارای تنش شوند و این احساس خود را به صورت خام حركتی یا رفتار ناهماهنگ منعكس سازند.

بد رفتاری با كودك : بدرفتاری و بی توجهی به كودك از طریق اضطراب شدید ، تنش عضلانی، خشكی وضعیت جسمانی یا خام حركتی در رفتار حركتی خودشان می دهد.

 بدكار كردی‌های مغزی : فلج مغزی را امروزه فلج مخ می‌گویند.

 فلج مغزی، نقض ذهنی ، صرع ، اختلالات رفتاری فزون جنبشی و مشكلات بینایی ، شنوایی و ادراكی جزء بد كاركردیها‌ی مغز است و در نهایت خام حركتی.

 اختلالات عصبی حركتی :

اختلالاتی كه به واسطه صدمات دوران بارداری ـ زایمان ـ خروج نوزاد یا دوره‌های اولیه كودكی اتفاق افتاده

 اختلالات تشنجی :

 تشنج‌ها یا حمله ها، به علت عدم تعادل در پتانسیل الكترونیكی مغز ایجاد می‌شوند كه موجب تخلیه شدید نرونی و دیگر مسائل بالینی می‌گردد.

 اختلالات تكانشی : گروهی از مشكلات رفتاری وجود دارد كه زیر عنوان اختلالات تكانشی زیاده جنبشی مطرح می‌شود. این مشكلات ممكن است از بدكار كردی عضوی مغز یا پیش آیند‌های ژنتیكی ناشی شود. مثل ADHD

 در مقابل كودك فزون جنبشی ، كودك كم جنبشی قرار دارد كه مشخصا در كشیدگی عضلانی نقصان دارد و رفتارش سست و بی حال است. در مردودی این مشكل‌ها نوعی ناتوانی در برون داد مناسب انرژی وجود دارد.

 بدكارکردیهای خفیف نظام عصبی :

 بدكاکردی خفیف نظام عصبی توصیفی کلی از گسترده‌ای از وضعیت‌هاست و بسیاری از ویژگی‌های موجود در مقوله نشانگان بدكار كردی خفیف مغز را دارد.

 اختلالات موجود در فرایند‌های تفكر، تخیل ، یادگیری ، حافظه ، گفتار ، زبان ، توجه ، ادراك ، رفتار هیجانی ، هماهنگی عصبی ، عضلانی، خواندن و نوشتن و حساب با تفاوت در رسیدن به سطوح عقلی متفاوت ، نا همانگی رشدی و فرایندی فیزیولوژیك مرتبط با تحصیل را تحت این عنوان ذكر می‌كنند.

 نشانگان یك سویگی یا نشانگان برتری جانبی : این كودكان دارای علائمی هستند كه در یك طرف بدن دیده می شود افزایش یا كاهش بازتابها و ضعف یك طرفه در یك عضو مشخص می‌شود. بزرگترین مشكلات حركتی در فعالیت های عضلات بزرگ و برخی اوقات در ایجاد هماهنگی حركتی ظریف ظاهر می‌شود.

 نقص در مغز : نقص در مخچه و قطعه‌های آهیانه ای مغز می‌تواند درجات گوناگون از مشكلات تعادلی و خام حركتی را به وجود آورد.

 نشانگان كودك خام حركت :

  -1  عقب ماندگی حركتی 2 – بی مهارتی مادرزادی 3ـ فلج مغزی خفیف 4 ـ در قدیم به آنها كودن‌های حركتی گفته می شد.

 كودك خام حركت :

1 ـ زیاد زمین می‌خورد.

 2ـ با اشیاء تصادم می‌كند.

 3ـ كوفتگی زیاد دارد.

 4ـ اشیاء را می‌اندازد.

5ـ نمی‌تواند مانند كودكان عادی در بازی‌های مستلزم فعالیت جسمی بازی كند.

6ـ در بالا رفتن.

 7ـ پریدن.

 8ـ پرت كردن مشكل دارد.

9ـ با كودكان كوچكتر از خودبازی میكند.

10 ـ اگر پسر باشد ترجیح می‌دهد با بازی‌های  ملایم دخترانه بازی كند.

 11ـ در ترسیم و كپی مشكل دارد 11 ـ اعتماد به نفس پایینی دارد.

12ـ زیاد دعوا می‌كند

13ـ در بستن دكمه‌های لباس و بستن بند كفش مشكل دارد.

14ـ تكیه بیش  از حد بر اطلاعات بینایی در مقایسه با اطلاعات حسی عمیق

15ـ ناهماهنگی در ارتباط با جنبه‌های مختلف حركتی